ANKETA: Podporujete Škripekovu novelu?

V spoločnosti prebieha diskusia o potrebe regulácie médií, našim respondentom sme položili nasledujúcu otázku: 

Poslanec NR SR Branislav Škripek predkladá novelu zákona, ktorej cieľom je “zakázať predaj, rozširovanie tlače a iných vecí, ktoré sú spôsobilé ohroziť mravnosť, osobám mladším ako 18 rokov”, definuje pojem “ohrozenie mravnosti” a ukladá povinnosť označiť takýto tovar ako erotický. Súhlasíte s jeho iniciatívou?

Juraj Sust, vyštudoval filozofiu na Trnavskej Univerzite. Je predsedom Spoločenstva Ladislava Hanusa a pôsobí v Kolégiu Antona Neuwirtha, kde vedie semináre o kresťanskej kultúre a morálnej filozofii. Je ženatý, má jedného syna a žije v Ivanke pri Dunaji: “Podporujem novelu navrhovanú poslancom Škripekom, ktorá prísnejšie reguluje predaj tlačovín s erotickým obsahom. Myslím si, že jej dva hlavné body 1) povinné označovanie tlačovín s erotickým obsahom a 2) zákaz ich verejného vystavovania vo výkladoch pomôžu zlepšiť verejné sociálne prostredie, aby bolo viac v súlade so snahou väčšiny rodičov, učiteľov ale i občianskych, politických a náboženských predstaviteľov o morálny a cnostný život na Slovensku. Návrh je však užitočný aj pre tých, ktorí si nechcú alebo nedokážu odoprieť erotický obsah v tlači, keď zmenšuje vplyv ich nemorálneho súkromného správania na verejnosť, osobitne na deti.”

Marek Michalčík, podpredseda Fóra života a organizátor Národného pochodu za život, ktorý sa uskutoční 22.septembra 2013: “Podporujem iniciatívu poslanca Branislava Škripeka za ochranu mravnosti deti a mládeže vo verejnom priestore. Vzájomná úcta je vo vzťahoch medzi ľuďmi veľmi dôležitá, zvlášť ak sa jedná o najbližšie vzťahy. Porno-izovanie ľudského tela v tlači a verejnom priestore zákonite znižuje úroveň úcty k ľudskému telu a tým aj kvalitu medziľudských vzťahov. Ešte viac to platí v prípade neplnoletých chlapcov a dievčat, ktorí sú vo veku, v ktorom by mali nadobudnúť zdravú sebaúctu a úctu k druhému pohlavia, aby boli schopní skutočnej lásky. Prehnanou neregulovanou sexualizáciou im to spoločnosť veľmi sťažuje namiesto toho, aby im pomáhala na ich ceste k osobnostnej zrelosti. Preto sú dôležité také iniciatívy s akou prichádza napr. aj Braňo.”

Ján Košturiak, prezident a spoluzakladateľ spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia: Súhlasím s Branislavom Škripekom a jeho snahou. Podporil by som aj ďalšie iniciatívy na elimináciu vulgárností, primitivizmu a násilia v TV (to by ale takmer museli prestať vysielať). Začína mi v poslednej dobe prekážať slovo tolerancia, ktorou sa často obhajujú arogantné a netolerantné prejavy minoritných skupín, ktoré poškodzujú normálnu a slušnú väčšinu v spoločnosti.

“Podporil by som aj ďalšie iniciatívy na elimináciu vulgárností, primitivizmu a násilia v TV, to by ale takmer museli prestať vysielať.”
Ján Košturiak

IMG_6532IMG_6597IMG_6494Anton Srholec, rím.-katolícky kňaz a riaditeľ resocializačného centra: Iniciatíva je pekná. Iste aj bohumilá. Stojí za ňou nadšený bojovník proti sedemhlavému šarkanovi. O to, čo je mravné a ľudské, sa od pradávna starajú tí, čo majú morálku v pracovnej náplni. Väčšiu váhu by to malo, ak by sa ozvala Biskupská konferencia, Cirkev, cirkvi, a poslanec, či ktorýkoľvek politik by to mohol podporiť. Bola by to nekonečná diskusia, ale len tak by sa dalo voľačo uchrániť a presadiť. Niekde by sa malo začať. Celonárodný boj proti drogám a tomu svinstvu. Pán Škripek je hlasom Volajúceho na púšti. Useknú mu hlavu.

Anton Hykisch, spisovateľ, bývalý veľvyslanec SR v Kanade: Som za prijatie návrhu poslanca NR SR B. Škripeka o zákaze predaja tlače, ktorá ohrozuje mravnosť, osobám mladším ako 18 rokov. Nejde o žiadne obmedzenie slobody slova, ani porušenie občianskych práv. Je to štandardné opatrenie na ochranu mladistvých v celom slobodnom svete. V každej predajni novín či v stánku po celých USA a v Kanade sú erotické periodiká umiestnené na osobitnom a ťažko prístupnom mieste. Podobne je to na všetkých medzinárodných letiskách.

Na druhej strane si myslím, že toto opatrenie  prichádza k nám už neskoro. Jeho účinok v praxi bude minimálny. Erotické periodiká sa ilegálne širili napr. na školách dávno, vždy a počas rôznych režimov.. Aj v akože kresťansky orientovaných krajinách – napr. počas Slovenského štátu 1939-1945. Starší sa pamätajú…

Problém nie je v existencii a šírení erotiky a pornografie. Problém je, prečo stále existuje – a narastá DOPYT po tomto žánri u detí a mladistvých? Tu kdesi zlyháva rodina, škola, médiá, celá spoločnosť. To nie je o legislatíve, ale o hierarchii hodnôt každého z nás a o bezmocnosti pri formovaní vlastných detí.

“Nejde o žiadne obmedzenie slobody slova, ani porušenie občianskych práv. Je to štandardné opatrenie na ochranu mladistvých v celom slobodnom svete.”
Anton Hykisch

IMG_6507IMG_6517IMG_6531Anton Ziolkovský, rím.-katolícky kňaz: Iniciatívu poslanca Škripeka treba podporiť. Jestvuje dostatok serióznych názorov, ktoré potvrdzujú vážne škody z predčasného prebúdzania sexuality. Je síce pravdou, že zábava (vrátane tej s erotickým obsahom) sa stále viac presúva na internet, kde nie je dostatočne regulovaná, nová legislatíva môže byť signálom, že bulvarizácia sexuality a jej využívanie na komerčné ciele nie sú v poriadku. Žijeme totiž v ére, ktorá prakticky nepozná súkromie. Každodenné reality show sú toho dôkazom. Treba si uvedomiť, že zobrazovanie obnaženého ľudského tela za komerčným účelom hrubo zneucťuje nielen ľudskú dôstojnosť, ale aj inštitúciu manželstva a rodiny. Nehovoriac o tom, že bulvarizácia sexuality vždy v konečnom dôsledku vedie k úpadku mravnosti, čiže k predčasnému pohlavnému životu alebo ku takým typom vzťahov, ktoré sú z pohľadu kresťanskej morálky úplne neprijateľné a spoločensky škodlivé.

Radoslav Procházka, poslanec NR SR za KDH: Ten návrh zákona síce z technickej stránky dokonalý nie je, ale jeho vecný zámer považujem za opodstatnený a podporím ho.

Milan Garbiar, manažér vo firme zaoberajúcej sa počítačovou bezpečnosťou a otec rodiny: Profesionálne sa zaoberám technológiami, ktoré okrem iného umožňuju firmám obmedzovanie nevhodného obsahu svojím zamestnancom. Veľmi veľa majiteľov firiem a manažerov si uvedomuje obrovskú stratu produktivity zamestnancov, ktorí trávia čas na pornografických stránkach, a práve tieto kategórie webov sú filtrované najčastejšie. Vo veľa firmách je navštevovanie takýchto stránok porušením pracovnej disciplíny.

Deti a mladiství sú nie vždy schopní zodpovedne a slobodne rozhodovať, a preto je správne, keď im rodičia a spoločnosť pomáha poukázaním na to, čo je správne a čo nie. Keď spoločnosť zakazuje podávanie alkoholických a tabakových výrobkov mladistvým, analogicky by to malo platiť aj pre pornografiu, ku ktorej sa teraz bežne dokážu dostať aj deti.

Preto s iniciatívou poslanca Škripeka súhlasím. Tento problém síce definitívne nevyrieši, ale určite zväčší priestor, v ktorom sa ľudia zavislí na pornografii a ohrozené skupiny môžu pohybovať bezpečnejšie.

“Iniciatívu poslanca Škripeka treba podporiť. Jestvuje dostatok serióznych názorov, ktoré potvrdzujú vážne škody z predčasného prebúdzania sexuality.”
Anton Ziolkovský

Ján Čarnogurský, advokát, bývalý premiér SR: Samotná snaha o vytvorenie podmienok, aby na verejnosti nedochádzalo k ohrozeniu mravnosti mládeže, je chvályhodná. Jej realizácia je však v súčasných podmienkach komplikovaná, priam nemožná.

KDH ešte v roku 1990 presadilo zákon SNR čís. 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť. Zákon sa však nikdy v praxi neuplatnil, a to ani po novelizácii v roku 2010. Zákon jednoducho nebolo možné tak presne sformulovať, aby napr. mestská polícia mohla vymôcť jeho dodržiavanie. Predpokladám, že to bude problém aj predloženej novely tohto zákona.

Po 23-ročných skúsenostiach s demokraciou som dospel k názoru, že nemá význam prijímať zákony, ktorých dodržiavanie nebude možné vymôcť štátnou mocou. Treba hľadať cesty, ktorými hoci aj v menšom rozsahu bude možné obmedziť tlačoviny a audiovizuálne diela schopné ohroziť mravnosť mládeže.

Ďakujeme za odpovede.
Lukas Obšitník

Článok je uverejnený zo súhlasom autora. Článok bol pôvodne publikovaný na portáli postoy.sk.

83 000 podpisov

Aj vďaka vám sa nám už podarilo vyzbierať 83 000 podpisov a neúnavne budeme pokračovať ďalej, až do dosiahnutia hranice 100 000 podpisov.

Moje hodnoty
  • Slušnosť
  • Spravodlivosť
  • Rešpekt voči Bohu
Facebook